Arkiv for ‘Marked’ Category

Så feil, så feil

tirsdag, 30. juni, 2015

I riktignok en positiv artikkel om teknisk analyse, påstår fredag DNs vanligvis utmerkede børskommentator, Thor Chr. Jensen, følgende: «Det finnes ingen som er blitt ordentlig rike på teknisk analyse.»

Han kunne ikke være lenger fra sannheten. Det finnes tvert imot mange tradere, investorer og forvaltere som er blitt dollarmilliardærer ene å alene ved å kun studere kursutvikling.

Dette til tross for at ingen av dem, som Jensen hevder, påstår de er i stand til å «spå om kursutviklingen fremover».

Teknisk analyse handler om å avdekke mønster i kursutviklingen. Mønster som blir til og gjentar seg fordi vi som mennesker reagerer kollektivt på samme måte om og om igjen.

Børsen handler om penger og følgelig er det emosjoner som grådighet og frykt vi daglige utfordres av. Vår adferd påvirker tilbud og etterspørsel og det igjen reflekteres gjennom handelsmønster.

Media bidrar til å forsterke dette gjennom fokus på eksempelvis spesifikke kursnivåer. Deretter intervjuer de markedsaktører og ber dem forutsi hva som vil skje hvis disse nivåene brytes. De som leser dette sprer igjen budskapet til andre.

Få eller ingen bryr seg om hva slike nivåer reflekterer i fundamentale nøkkeltall som inntjening eller pris/bok. Det anses positivt om kursen f.eks bryter all time high uansett.

Amatører innen finans, børs, fundamental- eller teknisk analyse avslører seg med å bruke ordet «skal» om den fremtidige utviklingen. De som kan sitt fag og forstår markeder vet at alt handler om sannsynligheter. Ingenting er sikkert.

Gjennom analyse av kursbevegelser er det mulig å avdekke mønster som har en høy sannsynlighet for gjentakelse. Det er dette teknisk analyse handler om, ikke noe annet.

Ingen modell, teknisk eller fundamental, gir 100% sannsynlighet for gevinst. Derfor er man nødt til å sørge for å ha en strategi som sørger for at tap ikke blir for store når disse oppstår.

Det er nemlig essensielt at man også bygger inn risikokontroll i modellene, samt benytter det man på engelsk kaller «money management».

Sistnevnte handler om å sørge for at man har nok penger i beredskap til at man kan overleve perioder hvor modellene resulterer i tap. Kvaliteten på analysearbeidet som ligger til grunn for strategien (modellen) må være meget høy dersom man skal kunne ha tillit nok til å risikerer penger på den.

Tidsserier av kurser må være lange og «renses» for feil, før man gjør noe som helst analysearbeid. Uten dette vil man ikke kunne få resultater som er robuste. Slurver man vil utfallet være tilfeldig, noe man senere vil komme til å betale dyrt for.

Har man funnet et mønster eller en modell hvor det er mer sannsynlig med gevinst enn tap og tapene kan kontrolleres, er det også viktig at man satser så ofte modellen genererer signaler. Jo oftere man satser, desto større er sannsynligheten at man vil oppnå den gevinstfordelingen som modellen sier.

En robust modell er en som virker på flere aktiva og aktivaklasser. Virker den eksempelvis kun på én enkelt aksje, er det trolig at man kun har funnet noe som kun er midlertidig.

I motsetningen til 1981 da jeg laget den første databasen over aksjekurser på Oslo Børs, er det idag relativt enkelt å få fatt på store mengder kursdata. Økt prosessorkapasitet og hastighet gjør det idag mulig å analysere enorme datamengder på svært kort tid.

Dette har gjort at man de siste 10 årene ikke bare har søkt etter mønster i enkeltinstrumenter, men også på mange instrumenter i forhold til hverandre. Kvantitativ analyse som dette kalles er per definisjon ikke annet enn teknisk analyse, det er kun gjerne flere variabler man benytter.

De verdensledende hedgefondene Bridgewater, Renaissance Technologies, Two Sigma, Winton – alle med forvaltningskapital fra $25-135 milliarder – er alle fond som benytter kvantitativ/teknisk analyse. Det er hundrevis av andre fond som også driver med dette.

Bridgewater er så etterspurt at de har hevet minimums tegningsbeløp til $35 millioner. Renaissance Technologies tjente så mye penger at de ga alle pengene tilbake til de eksterne investorene. Idag er det kun de ansatte som får ha penger i fondet.

Også i vårt naboland, Sverige, finnes forøvrig flere fond som kun legger analyse av kursutvikling til grunn. Det største i forvaltningskapital heter Lynx. De har $5.3 milliarder til forvaltning.

Chartet under viser utviklingen til Lynx sammenlignet med utviklingen på Oslo Børs. Investorene i Lynx har siden år 2000 hatt dobbelt så høy avkastning som Oslo Børs.

Jeg antar at journalist Jensen neppe påstår at det er «ingen som er blitt ordentlig rike» på Oslo Børs i denne perioden?
Lynx
PS: Merk særlig utviklingen under dot.com- og finanskrisen.

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Ingen seigpining i Kina

fredag, 26. juni, 2015

Med unntak av Japan har samtlige aksjemarkeder i land hvor det pågår kvantitative lettelser vist en fallende utvikling den senere tiden.

Sentralbankenes direkteinnsprøytning av milliarder i kapitalmarkedene har inntil i år vært et sikkert kjøpssignal for aksjer. Faktisk så sikkert at svært mange investorer har lånefinansiert sine aksjekjøp i den tro at myndighetene kommer til å bære risikoen dersom situasjonen skulle bli alvorlig.

Resonnementet har ikke vært helt på villspor ettersom både Sveriges Riksbank og ECB begge økte sine pengeinnsprøytninger etter at både kursfallene fortsatte og volatiliteten steg.

Dessverre hjalp dette kun midlertidig, noe som fikk tidligere Goldman Sachs direktør – nå ECB-sjef – Mario Draghi til å uttale at markedet måtte forvente økte svingninger.

Slikt hjelper alltid å få vite i ettertid.

På samme måte som vi så langt blir fortalt at kursfallet i aksjemarkedet til verdens viktigste land med hensyn til den globale økonomiske utviklingen, heller ikke betyr noe.

«Alle» kan nå fortelle oss at aksjemarkedet i Kina hadde steget for langt og kunne ventes å falle. Det kjedelige er at de samme «alle» ikke advarte mot dette før kinesiske aksjer falt 19% på bare ni børsdager.

Hadde de så gjort kunne investorene i det minste ha redusert belåningen istedenfor det motsatte. Det er den senere tiden blitt opplyst at lånefinansierte aksjekjøp i Kina har nådd nivåer man aldri tidligere har sett.

Kinesiske meglerhus kan etter loven maksimalt gi 2:1 giring så de som har nøyd seg med dette er kun ned 38%.

Det har man imidlertid omgått gjennom opprettelsen av strukturer og produkter som gir langt høyere belåning. Collateralized Debt Obligations (CDO), som ble så kjent under finanskrisen, og andre strukturer har muliggjort vesentlig høyere giring.

Med 3:1 giring er man ned i underkant av 60%, med 4:1 i underkant av 80%, mens for de med over 5:1 er det hele over. På ni børsdager.

I realiteten gjelder dette for de fleste nevnt i siste avsnitt dersom de ikke kunne stille opp med tilleggssikkerhet. I det minste ble man ikke utsatt for seigpining. Et kursfall på over 8% i morges sørget for det.
Shanghai
Som en saksopplysning kan nevnes at det bare siden mars i år er blitt opprettet 4000 ulike Kina-fond som benytter belåning.

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

If you can’t beat them…

mandag, 22. juni, 2015

Det er ingen tvil om at det for tiden hersker en viss uenighet om hvordan banker skal drives.

En gallup i USA avslørte nettopp at kun 28% av bankkundene har tillit til banker. Tilliten er klart inne i en negativ trend ettersom det var 40% som hadde tillit til bankene ved forrige måling.

Finansinvestorer er derimot strålende fornøyd med hvordan banker får opptre. For dem er det økonomisk lønnsomt at bankene kan manipulere renter, valutakurser og andre markeder til sin fordel. Spesielt når dette skjer med minimale konsekvenser.

De ansvarlige blir ikke straffet, noe som sørger for at bankene har anledning til å bruke de «kreativiteten» til de skyldige om igjen og om igjen.

Sist uke kom det for en dag at sjefen for J.P. Morgan hadde løyet i en senatshøring om årsaken til et tap banken hadde i 2010. Tapet var på $2 milliarder. Denne mangel på respekt for myndighetene ble tydeligvis oppfattet som svært positiv av aksjemarkedet. Aksjekursen steg 1% på nyheten.

De smarte pengene har for lengst forstått at det beste forsvar mot hva banker kan finne på å gjøre mot deg, er å eie aksjer i nettopp banker. Dermed får du ta del i bankens «verdiskapning» – selvsagt etter at de som har lurt deg har fått utbetalt sine bonuser.

BKX

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Déjà vue

torsdag, 18. juni, 2015

«Madness is rare in individuals – but in groups, parties, nations, and ages it is the rule.» -Friedrich Nietzsche

Chartet under sammenligner utviklingen på High Yield kredittobligasjoner og S&P-500. På grunn av den lave kredittratingen er High Yield obligasjoner mer lik aksjer i sin adferd enn for eksempel Investment Grade. Begge er imidlertid selskapsobligasjoner.

Finansteori forteller oss at selv obligasjoner med lav kredittrating er sikrere enn aksjer i selskapers kapitalstruktur. Hvorfor jeg presiserer «i teorien» er fordi vi i 2008 opplevde at mange selskapsobligasjoner falt mer enn aksjene i samme selskap.

Dette ble senere forklart med «panikk» og manglende likviditet. Mulig det, men for de som ble tvunget til å selge var det en meget kostbar realitet.

High Yield obligasjoner viste seg imidlertid å ha en langt mer interessant rolle forut for finanskrisen. De varslet nemlig den kommende krisen i hele åtte måneder før aksjemarkedet reagerte.

Internasjonale High Yield obligasjoner falt mens aksjemarkedet fortsatte sin oppgang. Tatt i betraktning av at andelen profesjonelle aktører i obligasjonsmarkedet er høyere enn i aksjemarkedet, var dette et klart varsel. Det burde det også når presumptivt sikrere instrumenter med samme underliggende selskap begynner å falle i verdi.

Men, som historien så mange ganger har vist, ønsker vi ikke å høre noe som kan svekke vårt håp om ubegrenset velstandsøkning. «Ekspertene» var raskt ute med bortforklaringer, noe som gjorde at de fleste fortsatte festen i aksjemarkedet.

Utfallet vet vi. Noen måneder senere hadde aksjeinvestorer verden over tapt halvparten av sine verdier. Norske investorers verdier var på det verste ned 65%. Angivelig skulle et kursfall være umulig å forutse.

Syv år senere ser vi på nytt et klart avvik mellom utviklingen i High Yield obligasjoner og aksjer.

Dette er riktignok bare et datapunkt og enkle datapunkter har lite informasjonsverdi med mindre de blir bekreftet av andre ting. Ikke desto mindre var dette i 2008 et datapunkt det skulle bli svært kostbart å ignorere.

JNK

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Dobbel standard

tirsdag, 16. juni, 2015

Dagens Næringsliv har skrevet en rekke kritiske artikler om Statens Pensjonsfond Utland, Oljefondet. Blant annet har man gjort et stort nummer av at Oljefondet ikke har levert god nok risikojustert avkastning. En annen påstand mediehuset har fremmet er at Oljefondet bruker gal referanseindeks slik at resultatene skal fremstå som bedre enn de er.

Eventuelle avvik slår knapt ut hvis man bruker et vanlig antall desimaler. Media får det imidlertid til å se «fryktelig» ut ved å multiplisere dette med størrelsen på fondet og deretter sammenligne dette med sykehjems- og barnehagesplasser.

Man tar ikke til seg hvor vanskelig oppgaven er å forvalte verdens største investeringsfond. Alle fondets investeringer er av en størrelse som påvirker markedet.

Poenget denne bloggen har gjort tidligere er at media burde holde alle som forvalter folks sparepenger og pensjoner til den samme standard som pålegges Oljefondet. Det bør i tillegg være lettere for mindre forvaltere enn store.

En av de mest populære artiklene på dn.no nylig var saken: «Dette er årets beste aksjefond». Fondet kaller seg et Kina-fond og har steget hele 23% hittil i år. Fondet gikk følgelig til topps i rangeringen.

Ved første øyekast er dette svært bra inntil man sammenligner fondet med utviklingen i kinesiske aksjer, noe dn.no ikke gjør.

Forvalteren er imidlertid klar over denne faren og sier at man bruker Hong Kongs aksjeindeks, Hang Seng, som benchmark isteden for å sammenligne seg med den kinesiske aksjeindeksen, Shanghai Composite. Til sitt forsvar hevder forvalteren at han ikke liker «lottokulturen som har vært på Shanghai børsen det siste året».

Ville det da ikke vært mer riktig å kalle fondet for «Hong Kong» fremfor «Kina»? Da hadde man i hvert fall kunne samstemme forventninger.
Landkreditt Kina

Det hører med til fakta at Shanghai Composite har utviklet seg langt bedre enn både fondet og Hang Seng indeksen, ikke bare det siste året, men de siste fem årene.

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Jobber for føden

fredag, 12. juni, 2015

Debatten om aktiv eller ikke aktiv forvaltning har virkelig satt fart etter at Kredittilsynet har «kraftig kritisert» to banker som de hevder urettmessig har tatt seg betalt for aktiv forvaltning.

Forvaltningsselskaper som ikke er banker vet at de, i motsetning til bankene, trolig vil bli hardt straffet dersom tilsynet skulle avdekke noe lignende.

Det kan således være viktig å være forberedt på å måtte dokumentere aktivitet i henhold til mandatet man har.

Bloomberg-TV intervjuet nettopp en forvalter som går godt «over listen» i så måte. Hedgefondforvalter Jeff Smith kjøpte for en tid tilbake en solid post i restaurantkjeden Darden Restaurants. Eierpostens størrelse ga ham anledning til styreplass og så snart dette var på plass forlangte han at samtlige av styrets medlemmer, ham selv inkludert, hospiterte som restaurantansatte.

Hensikten var å forstå virksomheten bedre og gjennom det bedre kunne bidra til lønnsomheten.

Et eksempel til etterfølgelse.

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

$235 milliarder i bøter er småpenger

tirsdag, 2. juni, 2015

«Bankene i Vesten behandles som hvite kuer i India. De får den beste omsorg og behandling samtidig som de får gjøre fra seg over alt.»

De senere årene er det blitt avdekket adferd og kriminalitet i banker utover enhvers fatteevne.

Mengden og kontinuiteten av avsløringer om juks, svindel, kursmanipulering og andre forhold har gjort både kunder og politikere nær apatiske.

Selv finanstilsynene rundt omkring i verden er forsiktige med å offentliggjøre annet enn det groveste av kriminell aktivitet.

Det er i øyeblikket en etterforskning i gang hvor man mener banker har stjålet intellektuell eiendom fra kunder. Denne foregår så langt i det stille.

Banker skal ha avlest dataprogrammer som finansinstitusjoner har fått koble til bankenes systemer for å kunne automatisk handle valuta og aksjer. Informasjonen har bankene brukt til egen vinning.

Så fort banken avdekket et mønster i kundens handel ble denne utnyttet til å «snike» foran kunden. Hvis posisjonen gikk i bankens favør fikk banken gevinst. Gikk den motsatt vei fikk kunden handelen. Banken kunne med andre ord spekulere for kundens regning og risiko uten kundens viten.

Noen banker gikk lenger enn dette. Alle kunders aktivitet blir nøye målt og de flinkeste kundenes programmer ble rett og slett kopiert (stjålet). Bankene brukte så disse programmene som sine egne og sammen med muligheten til å snike i køen, ble dette svært lønnsomt.

Denne aktiviteten og grådigheten var imidlertid så systematisk at de mest oppegående institusjonene oppdaget at noe var galt. Kundene fikk ikke handler de mente de skulle ha hatt og følgelig falt deres egen lønnsomhet brått. Dette var logisk siden de som regel kun fikk handlene som medførte tap.

Gjennom å endre sine handelsmønstre ved å gjøre ene siden av handelen (f.eks kjøp) hos én bank og den andre (salg) hos en annen, ble aktiviteten mindre forutsigbar og lønnsomheten kom tilbake. Dette beviste at banken drev urent spill.

Lønnsomhet, grådighet og bonuser har lenge trumfet etikk og moral i bankverdenen. Dette har pågått i flere tiår. Myndighetene har enten sovet ved roret, slik de gjorde når det gjaldt skjulte kostnader og feilinformasjon om strukturerte produkter i Norge, eller stilletiende latt det skje.

$235 milliarder i bøter høres i utgangspunktet ut som et beløp som vil sette en stopper for kriminaliteten, men dette er langt ifra tilfellet. Det er først når man setter dette i sammenheng med størrelsen på inntektene fra den ulovlige virksomheten som bankene har bedrevet og får beholde, at man ser at dette er småpenger.

For to uker siden ble det offentliggjort at fem banker ble ilagt bøter på tilsammen $5.8 milliarder. Reaksjonen i aksjemarkedet var en kraftig kursoppgang for tre av de fem, mens kursen til de to siste var nærmest uforandret.

Myndighetene er imidlertid svært hjelpsomme overfor bankene med raske arrestasjoner dersom noen påfører dem tap. Jérôme Kerviel (Société Générale) og Sergey Aleynikov (Goldman Sachs) er eksempler på dette.

En internasjonal mediestorm med avsløringer av hvordan bankene har svindlet samfunnet har resultert i at én bank (UBS) nå har følt seg presset til å ofre en ansatt på rettens alter. Den ansatte de har pekt ut som ansvarlig for bankens svindel i rentemarkedet viser seg å være så autistisk at retten har måtte oppnevne et verge som kan bistå ham i retten.

Realiteten er at bankene i Vesten behandles som hvite kuer i India. De får den beste omsorg og behandling samtidig som de får gjøre fra seg over alt.

Eksempelvis har sentralbankene verden over senket renter for å stimulere økonomien. Samtidig sitter politikere og finanstilsyn rolig og ser på at bankene øker sine rentemarginer og dermed sikrer at mye av denne fordelen ender opp hos dem.

Lobby-slagord som «Vi må sørge for at bankene er solide» og «Spleiselag» er blitt slukt rått. Når overskudd og bonuser avslører at man var blitt forledet er det en altfor stor skam å innrømme dette. Her gjelder det å sitte stille i båten mens kundene slås bevisstløse av alle overskriftene om juks, svindel og kursmanipulasjon.

Bankene er blitt for mektige til at man kan gjøre noe virkningsfullt med dem. Nettopp hva finanskrisen lærte oss at aldri måtte skje igjen.

Verken finanstilsynene eller politikerne er interessert i at deres inkompetanse kommer for dagen. Man blir ikke gjenvalgt ved å innrømme feil.

Brudd på god forretningsskikk og to bankers overfakturering av nærmere enn milliard blir av det norske Finanstilsynet straffet med «Kraftig kritikk«. Ingen bot, ingen krav om tilbakebetaling.

Denne forskjellsbehandlingen bidrar til redusert konkurranse i finansmarkedene og oppfordrer til gjentakende adferd. Sluttregningen havner hos samfunnet.

Chartet under viser utviklingen på indeksen over banker sammenlignet med verdensindeksen for aksjer. Starttidspunktet er 2011 da sentralbankene besluttet å synkronisere sine finansielle støttetiltak for å stimulere verdensøkonomien.

$235 milliardene i bøter ilagt i denne perioden har ikke forhindret at banker har vært mer lønnsomme enn de fleste andre næringer.

I rest my case.

Bankindeks

Siste: USAs visesentralbanksjef, Stanley Fisher, sa under en tale i Toronto i går at bankansatte som har gjort seg skyldig i finansiell kriminalitet bør straffes. -Det hører med til historien at markedet så forslaget som utenkelig og sendte kursene på amerikanske bankaksjer videre opp.

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Ufarlige aksjer

fredag, 29. mai, 2015

«There is a Wall Street aphorism that says a bull market misleads the average investor to mistake himself for a financial genius.

This wisdom also applies to the recent period of reflation and central bank intervention, where the abundant liquidity lifted nearly all boats.

However, there is vast empirical evidence that equity (and bond) markets can indeed fall too. Herb Stein’s Law applies: If something cannot go on forever, it will stop.” -Virtus Investment Partners

Med jevne mellomrom blir vi minnet på at det er ufarlig å investere i aksjer. Forutsetningen er at vi investerer bredt nok og har råd til å sitte med disse aksjene en «stund».

Lengden på en slik «stund» har ofte sammenheng med hvor mye og hvor lenge aksjer nettopp har steget.

De forsiktige har hevdet at man snakker om en 10 års periode. Andre snakker om kortere tid. Man er gjerne flinke til å velge de aksjemarkedene som har utviklet seg best når man bruker slike referanser.

I Japan har ventetiden vært svært lang. Det er nå 25 år siden nedgangen i det japanske aksjemarkedet startet. Dette til tross må markedet stige nesten 100% til for å ta igjen det tapte.

Hvor «bredt» man må investere har man i tillegg til hvor lenge heller ikke definert, men det vil være nærliggende å benytte MSCI-World Stock Index til dette. Aksjene som inngår i denne er spredt over geografiske regioner, land og bransjer.

Ved å bruke MSCI-indeksen blir utslag som skyldes lokale eller midlertidige forhold redusert. Man kommer seg greit gjennom krisen i Japan, men får samtidig ikke med seg Oslo Børs’ oljedrevne gullalder. Man ble ikke ruinert da «dot.com» boblen sprakk eller av utviklingen til aksjer som «alle» hadde tro på.

Vardia
Aksjen i det norske forsikringsselskapet Vardia må eksempelvis stige 1.900% for å ta igjen det tapte. Dette kan helt klart ta en «stund».

Chartet nederst viser MSCI-indeksen målt over de siste 20 årene. Denne illustrerer hvor lenge man har risikert å måtte vente på å få pengene sine tilbake dersom man var en gjennomsnittlig aksjeinvestor.

Nytegningen av aksjefond var på topp i 2007 da indeksen steg til nytt rekordnivå og det ble på samme måte satt innløsningsrekord i 2009 da kursene falt under bunnen fra 2003. Frykten overskygget tankegangen om langsiktighet. Skrekken over det finansielle blodbadet medførte at investorer som hadde sverget til langsiktighet solgte seg ut.

Chartet får også frem tankene på hvor mye lenger en «stund» ville ha vart uten hjelp av sentralbankene. Oppgangen etter finanskrisen truet med å smuldre opp i 2011. Virkeligheten ville blitt en ganske annen om ikke sentralbanker kom på banen med finansielle støttetiltak.

Idag blir banksparere bedt om å sammenligne aksjeavkastningen de siste 6 årene med renten de har fått i banken. Forsider i avisene viser at den irrelevante sammenligningen virker og at mange følger rådene og flytter sine sparepenger over i aksjer.

Det man lett glemmer er at høyere avkastning følger av å ta høyere risiko. En risiko som sentralbanker de siste årene bevist har holdt «skjult» gjennom tiltak betalt med samfunnets midler.

Man kan undertrykke risiko i perioder eller overføre den til andre, men borte blir den ikke. Det er fysisk umulig.

Gjennom å holde svingningene kunstig lave i aksjemarkedet og samtidig senke renten til nær null, blir sparerne forledet til å overta denne risikoen.

Den Europeiske Sentralbanken (ECB) kunngjorde i forrige uke at den vil øke sine økonomiske støttetiltak. ECB var på dette tidspunktet allerede igang med et støtteprogram til €60 milliarder i måneden.

Beløpet var imidlertid ikke tilstrekkelig. Europeiske aksjer falt 8% og europeiske statsobligasjoner 6% til tross for disse støttekjøpene.

Dette skremte ECB og de så seg nødt til å fortelle at de ville bruke enda mer av samfunnets midler i et forsøk på å holde markedene opp. Hele poenget er å klare å overføre risikoen til sparere og investorer før markedskreftene igjen tar over.

Når dette en dag skjer vil det være viktig at sparere og investorer har et realistisk forhold til nettopp hvor lenge en «stund» kan vare.
MSCI

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Bankenes beste venn

fredag, 22. mai, 2015

Mange har sikkert fått med seg medias oppslag om at Finanstilsynet nå jakter på det de kaller «skapindeksfond».

Dette er fond som tar seg betalt for å drive aktiv forvaltning uten at de i realiteten leverer denne tjenesten. Finanstilsynet har sjekket fondene til to av de største bankene og funnet ut at disse tilsammen urettmessig har tatt seg betalt over 800 millioner kroner.

Siden det er banker vi snakker om, får dette ingen andre konsekvenser enn at de blir bedt pent om å ikke gjøre dette mer. I det ene tilfellet hadde de endog blitt bedt om dette i mange år. Inntektene de har hentet fra en tjeneste de ikke har levert får de naturligvis beholde.

For de angjeldende bankene er det naturligvis flaut med slike avsløringer. Men ved hjelp av litt tid og ikke minst bonusene som de involverte har fått utbetalt fra de urettmessige 800 millioner kronene, vil nok smerteinntrykket være overkommelig.

Det er ikke usannsynlig at det nettopp er mangel på konsekvenser som er årsak til at bankene ikke har giddet å bruke tid og resurser på sin aktive forvaltning.

Det trenger de ikke å gjøre nå heller ettersom investeringsbanken Goldman Sachs nettopp har gjort jobben for dem.

Goldman har nemlig i disse dager publisert en rapport som gir oppskriften til å skape merverdier i forhold til en indeks. Metoden består i å overvekte de selskapene som som hedgefond er tungt inne i.

Spesielt gjelder dette der hvor hedgefond sitter på en høy prosentandel av den kapitaliserte verdien.

I USA finner man disse selskapene ved å studere de offentlig tilgjengelige 13F-skjemaene som forvaltere er forpliktet til å sende inn kvartalsvis.

Ifølge Goldman Sachs har dette vært en vinnende strategi siden 2001. Strategien har slått S&P-500 indeksen 70% av tiden og i gjennomsnitt har meravkastningen per kvartal ligget på 2.55%.

Selskaper som hedgfond for tiden er store eiere i er: DirecTV, Expedia, Micron og Netflix.

Ingen skal hevde at jeg ikke slår et slag for bankene. Gunn og Rune; vi møtes på Lorry i morgen til vanlig tid.

Netflix.

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Nytt fokus på kinesiske aksjer

onsdag, 20. mai, 2015

«That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons of history.» – Aldous Huxley

Skuffende vekst, bekymring over banker og boligmarkedet til tross, kinesiske aksjer leder i år an med en oppgang på formidable 40%.

Slike bevegelser er rene våte drømmer for de som lever av å lage finansielle produkter. Det er uinteressant at årets oppgangen på 40% allerede har funnet sted. Tvert imot bruker man både denne oppgangen og det faktum at kinesiske aksjer har steget 125% det siste året som indikasjon for at denne type utvikling bare vil fortsette.

Man utnytter egenskapen som den menneskelige hjerne har til å legge mer vekt på det som nettopp har skjedd, enn det som har funnet sted lenger tilbake i tid. Dette fenomenet forsterkes så gjennom å påpeking og repetisjon. Man bruker med andre ord grunnleggende læringsteknikker. Det er det salg dreier seg om.

I tillegg skaper man visjoner som kunden kan kjenne seg igjen i og ønske.

I 2006, etter fem år med nedgang, begynte kinesiske aksjer på en parabolsk oppgang. Denne ble drevet veksthistorien som sa at tosifret årlig BNP-vekst var en standard som skulle vare evig.

Dessverre kom knapt en utlending på banen før kinesiske aksjer hadde firedoblet seg. Da ble det imidlertid fart i produktselgerne. Alt fra strukturerte produkter til aksjefond ble i all hast opprettet i andre halvår av 2007. Det beste salgsargumentet var nettopp ubegrensede vekstutsikter for Kinas økonomi og det faktum at kinesiske aksjer hadde steget 350% på bare 18 måneder.

I salgsmaterialet stod det ingenting om risiko eller hvilke scenarier som kunne bidra til at drømmene ikke ble oppfylt.

Man viser tross alt ikke bilder av vannlekkasjer eller bilvrak når man selger oppvaskmaskiner eller biler heller.

Hjernen våre tar inn det siste som har skjedd og tror på gjentagelse. Hvor mange trodde ikke på ytterligere halvering av norske aksjer i 2008 eller ytterligere oppgang i olje da prisen stod i $145?

Kinesiske aksjer var sterkere enn alle andre aksjer i 2007, dermed var dette den mest lettsolgte historien som produktleverandører kunne ta frem.

De heldige kom seg raskt inn og kunne glede seg over en oppgang på ytterligere 35% – før det kinesiske aksjemarkedet med samme hastighet kollapset over 70%.

Deretter fulgte 5 år med sidelengs bevegelse. Sistnevnte skjedde samtidig med at andre aksjemarkeder fikk hjelp av myndighetene til å komme seg opp igjen.

Etter flere år med skuffende utvikling var rådet de fleste fikk å ta tapet og isteden kjøpe aksjer som hadde steget i denne perioden.

De fleste lot seg overbevise om dette siden veksten i Kina var fallende og bekymringer rundt eiendomsmarkedet økende.

Beslutningen om å iverksette kvantitative lettelser har imidlertid overdøvet alt dette og kinesiske aksjeverdier har nylig doblet seg.

Utviklingen i aksjekurser oppfattes som langt viktigere enn årsaken og det er derfor igjen blitt lett til å få folk til å kjøpe kinesiske aksjer. Alt man tross alt trenger å gjøre er å putte nye tall inn i salgsmaterialet fra 2007, så er man i gang.
ShanghaiSpx

Vi hører jo hele tiden om at det er trygt å kjøpe aksjer, bare man har lang nok tidshorisont. Infront-chartet over viser imidlertid hvor mentalt krevende dette kan være, selv for de som var heldige som kjøpte tidlig i oppgangen i 2007 og senere motstod alle salgsanbefalinger. Etter 7 år har disse fått pengene sine tilbake. For de som kjøpte da tegningsinteressen var på topp må markedet stige ytterligere 50% før de er i mål (før kostnader).

Share


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS