Arkiv for mars, 2011

Mer om «crowded trades»

tirsdag, 8. mars, 2011

Fenomenet «crowded trades» ble beskrevet i denne bloggen i forrige uke. Tilbakemeldingene på dette temaet indikerer at slik informasjon har vært lite brukt som et verktøy her til lands. Denne bloggen er derfor ment å beskrive rasjonale for hvorfor denne informasjonen kan være av nytte.

To typer av institusjoner samler opp denne type data og de gjør det av samme grunn. Grunnen er å redusere risiko. Commodities Futures Trading Commission (CFTC) er tilsynsmyndigheten for futures-handelen i USA. Det finnes idag futures-kontrakter basert på aksjeindekser, statsobligasjoner, råvarer og valuta. Futures-kontrakter har forfall frem i tid og før forfall er man kun nødt til å stille delsikkerhet for forpliktelsen man har tatt på seg ved å kjøpe eller selge en slik kontrakt.

CFTC følger med på denne belåningen ettersom den er ansvarlig for at børsenes oppgjørsentraler (clearinghus) har nok sikkerheter slik at disse ikke kommer i økonomiske vanskeligheter.

Den andre gruppen er primær meglere (Prime Brokers). Disse tilbyr kundene belåning av posisjoner og hele porteføljer. Belåningsgraden avhenger av kundens soliditet og porteføljediversifisering. En kunde som har en portefølje som ansees for å være robust, enten ved at den er investert over aktivaklasser som ikke normalt beveger seg i tandem eller ved at den er beskyttet med derivater, vil som regel bli tilbudt en større belåningsfaktor enn eksempelvis kunder som kun har aksjer i sin portefølje.

Mange benytter denne «betalingsutsettelsen» til å gire sine posisjoner og gjennom det ta større posisjoner enn de er i stand til å gjøre opp for. Dette tillates så lenge de har stilt nok sikkerhet for kursrisikoen. Forutsatt at de går ut av kontrakten før forfall er de heller ikke forpliktet til å levere.

Både CFTC og primærmeglerne er derfor opptatt av at belåningen ikke blir konsentrert om samme posisjoner, samme vei. Høy grad av belåning posisjonert likt er en fare.

En slik situasjon vil tvinge lavt kapitaliserte investorer til å kaste kortene for ikke å tape mer penger enn de har dersom markedet snur. Dette vil igjen legge ytterligere press på markedet og andre investorer vil sannsynligvis også gå ut av sine posisjoner for å ikke tape penger. På denne måten kan denne aktiviteten lede til en kraftig kurskorreksjon som akselererer ytterligere av disse effektene.

I et forsøk på å forhindre slike destruktive kursutslag publiserer CFTC rapporter som viser hvordan posisjoneringen ser ut, mens primær meglerne gjerne gjør sine kunder oppmerksom på hva de ser.

Denne informasjonen, hvis den viser ekstreme nivåer, kan av den forsiktige benyttes til å redusere eller sikre deler av sine posisjoner. Den kan også benyttes av opportunistiske investorer til å posisjonere seg mot mengden hvis de tror at «demningen» er i ferd med å briste.

Uansett hvordan man velger å bruke disse dataene, forteller de oss at markedet det gjelder nå er blitt mer sårbart. Et stykke informasjon man gjør klokt i å ikke ignorere.

 

 



Hvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.

Gratis lunch!

fredag, 4. mars, 2011

Det har lenge versert rykter i markedet om at sølvprisen er blitt manipulert av en navngitt investeringsbank. Banken skal sitte på en short-posisjon i det edle metallet som er lang større enn tilgangen til sølv.

Kritikk av myndighetenes opptreden i saken fikk Commodity Futures Trading Commisson (CFTC) på banen i slutten av fjoråret. Dette resulterte kort tid etter at det ble sendt ut en melding om at den aktuelle banken hadde dekket inn et betydelig antall sølvkontrakter.

Påstandene i den nedenstående videoen er at sølvprisen holdes nede i løpet av den amerikanske handelsdagen. Dette betyr at den kraftige oppgangen kun har funnet sted i Asia og Europa. Hvis dette fortsatt holder vann vil dette i så fall bety «gratispenger» for tradere som utnytter denne abnormaliteten.

Min sterkt kvantitativtbelastede kollega har regnet på påstanden og kommet til at man vil ha følgende avkastning over 5 år: Kjøp av sølv ETF’en SLV ved børsåpning og salg ved børsslutt samme dag ville ha medført et akumulert tap på 32%.

Solgte man derimot SLV short på åpning og kjøpte den tilbake ved børsslutt var den akumulerte avkastningen på 72%. Kjøp på børsslutt og salg på åpning neste morgen ga hele 317% i akumulert avkastning.

Den intelligente vil imidlertid kombinere disse to strategiene å selge short på åpning, dekke inn denne på børsslutt og samtidig kjøpe ytterligere samme antall SLV ETF’er. Disse selges så neste morgen, samtidig med at man går short etc. Avkastningen ville da ha blitt 389% over 5 år.

Den virkelige risikosøkende ville imidlertid latt både innsatsen og avkastningen «ligge på bordet» (slik at avkastningen ble geometrisk). Resultatet etter 5 år (fra og med 1. mai 2006 for å være nøyaktig) ville ha blitt 617%.

Det man imidlertid skal merke seg og som historien har vist, er at intet tre vokser inn i himmelen. Husk derfor Robert Heinleins ord fra novellen «The Moon is a Harsh Mistress»: «There ain’t no such thing as a free lunch».



Hvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.

Ugly in a hurry

torsdag, 3. mars, 2011

«Crowded Trade» er et uttrykk man hører i finansmarkedet og er ment å gjenspeile en investering eller et tema som «alle» er investert i. Når noen påpeker en crowded trade er dette som oftest ment som en advarsel om at her kan det bli «trangt i døren» dersom situasjonen skulle forandre seg.

Crowded trade er langt fra et nytt uttrykk, men i finanskrisen fikk betegnelsen en helt ny mening. De som satt i investeringer som var «crowded» fikk mer juling enn noen andre. I Norge var særlig eiendomsprosjekter og High Yield obligasjoner slike trades og disse ble gruset verre enn noe.

Investeringsbankene er ofte de som har best oversikt over crowded trades, spesielt de som også har en «Prime Broker» funksjon. En Prime Broker er en hovedmegler som har oversikt over posisjonene til en investor. De foretar oppgjør overfor andre meglere man måtte benytte og på basis av sin oversikt, tilbyr belåning av porteføljen. En Prime Broker beregner daglig verdien av porteføljer de låner ut penger til og sørger for at det hele tiden finnes nok sikkerhet for belåningen.

De store Prime Broker’ne har meget god oversikt over hvordan markedsaktørene er posisjonert. Det er således svært viktig at denne funksjonen er adskilt fra investeringsbankers annen virksomhet, som for eksempel egenhandel. Dessverre finnes det noen grelle eksempler på hvordan investeringsbanker som var Prime Brokere utnyttet denne informasjonen til egen fordel. I 1998 gjaldt dette særlig da verdens største fond, Long Term Capital Management (LTCM), fikk problemer.

Under finanskrisen var det mange eksempler på hvordan investeringsbanker forsøkte å tjene penger (og redde seg selv) ved å ta posisjoner i forkant der de visste kunder ville bli tvunget til å selge.

En langt mer konstruktiv måte for Prime Brokere å bruke denne informasjonen, er ved å advare aktørene om at posisjoner de enten allerede er inne i eller vurderer å ta er «crowded». Spesielt etter finanskrisen har investeringsbankene erfart at det er potensielt høy risiko når mer eller mindre alle investorer er likt posisjonert.

Tidligere var det slik at man kunne be om denne informasjonen. Idag er det imidlertid slik at Prime Brokere på eget initiativ opplyser kundene sine om slike situasjoner. Det opplyses ikke om hvem som sitter med posisjonene, bare at mange har dem og om disse er «Real Money» (ikke-belånte aktører som for eksempel pensjonskasser og aksjefond) eller «Leveraged Money» (som hedgefond, egenhandelsavdelinger i banker og andre typer tradere).

I går sendte verdens største futures megler ut en slik rapport. Denne viste at vi må tilbake til perioden like før finanskrisen for å finne en større konsentrasjon av samme temaer i kundenes porteføljer.

Temaene posisjoneringen er konsentrert og belånt i er følgende: Long (man satser på oppgang) i aksjer og råvarer. Short (man satser på nedgang) i statsobligasjoner, naturgass og amerikanske dollar.

Konklusjonen i rapporten er at konsentrasjonen nå er så høy i disse temaene at de kan ansees for å være samme posisjon. Man har med andre ord ingen diversifisering hvis man har spredd sine investeringer på denne måten over de nevnte aktivaklassene. Tvert imot. Sprekker det ett sted, vil det ramme alt.

Meglerhuset har ikke noe syn på om dette vil skje, men forteller oss at dersom ett av disse markedene bråsnur vil det trekke mye med seg og bli, som det heter, «ugly in a hurry».



Hvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.