Arkiv for 7. desember, 2009

Isaac Newton

mandag, 7. desember, 2009

”I can calculate the motion of heavenly bodies but not the madness of people.” Isaac Newton

Investoradferd
Det amerikanke analyseselskapet Dalbar fremla nylig en oppdatert undersøkelse over investoradferd. Også den oppdaterte versjonen viser det som mange tidligere har påstått, nemlig at de fleste investorer oppnår en avkastning som er mye lavere enn det benchmark-indeksene tilsier. Dalbars opprinnelige undersøkelse ble gjort av perioden 1984-2000.

I nevnte periode var den årlige avkastningen i S&P-500 indeksen på 16.30%, mens den gjennomsnitlige aksjefondsinvestoren kun hadde en årlig avkastning på 5.23% i samme tidsrom. Gjennomsnitts-investoren fikk med andre ord mindre enn 1/3 av avkastningen de burde ha oppnådd.

Forklaringen på dette lå i liten grad i gebyrer og heller ikke i at de fleste aksjefond ikke klarer å holde tritt med indeksen. Hoved-forklaringen lå i at de fleste investerte først etter at en periode med sterk avkastning allerede hadde funnet sted. Når de så først hadde investert ble de stadig rådet til å investere i noe nytt og først etter at en nedgang hadde vart i lang tid ble de rådet til å selge. De kom med andre ord sent inn og sent ut.

Lignende utvikling ble avdekket hos de som investerte i rentefond. I samme periode som nevnt ovenfor leverte rentefondene en årlig avkastning på 11.83%, mens gjennomsnittsinvestoren i disse kun hadde oppnådd en årlig avkastning på 6%. Undersøkelsen konkluderte med at hadde investorene gjort det motsatte av hva de ble rådet til ville de ha tjent vesentlig mer.

I korte trekk var årsaken til den dette og Dalbar tallene dårlig planlegging, samt manglende disiplin og evne til å følge en strategi som inve-storene hadde funnet fornuftig og gjennomtenkt da de besluttet å investere.

Gull
Av Finansavisen lørdag kunne man lett få inntrykk av at jeg tror gull skal falle fra hverandre i 2010. Dette spørsmålet ble faktisk aldri stilt meg. Kortsiktig var jeg bekymret over akselerasjonen oppover i gullprisen og også at dette skjedde i kombinasjon med at ”alle” nå synes å ha hoppet på dette toget. Begge deler peker på at vi må forvente oss større svingninger i gullprisen fremover.

Fredagens nedgang kom således ikke overraskende og var på størrelse med nedgangen vi opplevde én uke tidligere da Dubai-panikken rådet i markedene. Det er slett ikke uvanlig at  nedad-gående korreksjoner på dagsbasis er større enn de daglige bevegelsene til oppsiden. Spesielt gjelder dette når det er mange spekulanter på banen.

Gullprisen har forøvrig steget 64% siden toppen i det amerikanske aksjemarkedet ble nådd i oktober 2007. Samtidig med dette har amerikanske statsobligasjoner steget 16%, mens S&P-500 indeksen er ned 25%.

gold

Kina
Fortsatt kinesisk vekst har vært, og fortsatt er, ”kranvognen” som forsøker å trekke de vestlige økonomiene ut av gjørma. Vi er derfor svært avhengig i at denne veksten ikke avtar. Mens krisepakkene man i Vesten har gitt bankene kun i mindre grad er blitt lånt videre til næringslivet, ble kinesiske banker beordret til å gjøre dette. I Kina tar banksjefer slike ordre på alvor, med mindre de isteden ønsker å knele bakbundet på en fotballbane og motta nakkeskudd.

Resultatet av dette er en økonomi som vokser, men et virkemiddel (bankenes balanse, ikke nakkeskuddet) som er så godt som oppbrukt. Balansen til kinesiske banker er blitt vesentlig forverret som følge av den tvungne utlånspolitikken og deres egen evne til refinansiering således redusert. Det er derfor essensielt at økonomien i landet nå kan fyre for egen maskin.

Effekten av de kinesiske krisepakkene på egen kredittverdighet kan avleses også på statsfinansene. Dette kan enklest gjøres ved å følge med på kredittmarkedet i landet generelt og CDS (kostnaden av kredittbeskyttelse) spesielt.

Den årlige premien på kredittbeskyttelse av kinesisk nasjonalgjeld har steget 30% siden bunnen i september. Det er her verdt å merke seg at det var divergens i utviklingen mellom kreditt og aksjemarkeder i vestlige land som først varslet finanskrisen. De som ikke fulgte med den gangen, eller ignorerte signalet blir neppe tilgitt skulle det samme skje om igjen.

 china

Ovenstående chart viser utviklingen på Shanghai-børsen i orange overlagt utviklingen på kredittbeskyttelse invertert i sort. Inverteringen er gjort for å forenkle sammenligning med aksjemarkedet. Fallende kurve betyr negativ utvikling i kredittmarkedet. Det spennende nå er om bruddet gjennom støtten i slutten av forrige måned på bakgrunn av Dubai var et falskt brudd eller et reelt varsel.

En stjerne ble født
Så til slutt en nyhet som synes å ha gått norske medier hus forbi. Barnebarnet til en norsk sjøfarer tjente ifjor mer enn Tiger Woods, A.J Rawlins og Oprah Winfrey tilsammen. ”Barnet” som idag er over 50 år er bosatt i USA. Hva er navnet på barnebarnet?