Arkiv for 8. mars, 2011

Mer om «crowded trades»

tirsdag, 8. mars, 2011

Fenomenet «crowded trades» ble beskrevet i denne bloggen i forrige uke. Tilbakemeldingene på dette temaet indikerer at slik informasjon har vært lite brukt som et verktøy her til lands. Denne bloggen er derfor ment å beskrive rasjonale for hvorfor denne informasjonen kan være av nytte.

To typer av institusjoner samler opp denne type data og de gjør det av samme grunn. Grunnen er å redusere risiko. Commodities Futures Trading Commission (CFTC) er tilsynsmyndigheten for futures-handelen i USA. Det finnes idag futures-kontrakter basert på aksjeindekser, statsobligasjoner, råvarer og valuta. Futures-kontrakter har forfall frem i tid og før forfall er man kun nødt til å stille delsikkerhet for forpliktelsen man har tatt på seg ved å kjøpe eller selge en slik kontrakt.

CFTC følger med på denne belåningen ettersom den er ansvarlig for at børsenes oppgjørsentraler (clearinghus) har nok sikkerheter slik at disse ikke kommer i økonomiske vanskeligheter.

Den andre gruppen er primær meglere (Prime Brokers). Disse tilbyr kundene belåning av posisjoner og hele porteføljer. Belåningsgraden avhenger av kundens soliditet og porteføljediversifisering. En kunde som har en portefølje som ansees for å være robust, enten ved at den er investert over aktivaklasser som ikke normalt beveger seg i tandem eller ved at den er beskyttet med derivater, vil som regel bli tilbudt en større belåningsfaktor enn eksempelvis kunder som kun har aksjer i sin portefølje.

Mange benytter denne «betalingsutsettelsen» til å gire sine posisjoner og gjennom det ta større posisjoner enn de er i stand til å gjøre opp for. Dette tillates så lenge de har stilt nok sikkerhet for kursrisikoen. Forutsatt at de går ut av kontrakten før forfall er de heller ikke forpliktet til å levere.

Både CFTC og primærmeglerne er derfor opptatt av at belåningen ikke blir konsentrert om samme posisjoner, samme vei. Høy grad av belåning posisjonert likt er en fare.

En slik situasjon vil tvinge lavt kapitaliserte investorer til å kaste kortene for ikke å tape mer penger enn de har dersom markedet snur. Dette vil igjen legge ytterligere press på markedet og andre investorer vil sannsynligvis også gå ut av sine posisjoner for å ikke tape penger. På denne måten kan denne aktiviteten lede til en kraftig kurskorreksjon som akselererer ytterligere av disse effektene.

I et forsøk på å forhindre slike destruktive kursutslag publiserer CFTC rapporter som viser hvordan posisjoneringen ser ut, mens primær meglerne gjerne gjør sine kunder oppmerksom på hva de ser.

Denne informasjonen, hvis den viser ekstreme nivåer, kan av den forsiktige benyttes til å redusere eller sikre deler av sine posisjoner. Den kan også benyttes av opportunistiske investorer til å posisjonere seg mot mengden hvis de tror at «demningen» er i ferd med å briste.

Uansett hvordan man velger å bruke disse dataene, forteller de oss at markedet det gjelder nå er blitt mer sårbart. Et stykke informasjon man gjør klokt i å ikke ignorere.